Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Fundacja Widzialni - Szkolenia WCAG 2.2 O nas

Od ponad 18 lat zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Jako jedni z pierwszych w Polsce dostrzegliśmy problem dostępności informacji w postaci cyfrowej dla wszystkich odbiorców. W jednej chwili stało się to naszą życiową misją. Głównym celem Fundacji jest umożliwienie wszystkim swobodnego dostępu do zasobów internetowych niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania. Poprzez swoje szerokie działania organizacja zwraca uwagę opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia cyfrowego.

Fundacja uczestniczyła w pracach nad rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Dzięki staraniom Fundacji i innych zaangażowanych organizacji powstało rozporządzenie, które zobowiązuje wszystkie instytucje realizujące zadania publiczne do dostosowania swoich serwisów www do 2015 roku dla potrzeb osób wykluczonych.

Eksperci Fundacji są autorami pierwszego w Polsce Podręcznika dobrych praktyk WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), skierowanego do administratorów stron internetowych, webmasterów oraz każdego zainteresowanego działaniami zmierzającymi do umożliwienia jak najszerszego dostępu do stron internetowych. Podręcznik powstał we współpracy z Orange Polska i pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Uniwersytetu Śląskiego, został wydany przez PWN w 2013 roku (ISBN 978-83-01-16873-5). Publikacja jako pierwsza w Polsce opisuje szczegółowo i tłumaczy poszczególne punkty standardu WCAG 2.0 – obecnie obowiązującego standardu tworzenia stron internetowych dostępnych dla wszystkich, opracowanego przez międzynarodowe konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium). Podaje przykłady zastosowań rozwiązań ułatwiających osobom niepełnosprawnym, starszym i innym narażonym na wykluczenie cyfrowe korzystanie z zasobów Internetu. Opisuje również sposób badania serwisu www pod kątem dostępności (accessibility).

Uniwersytet Śląski oraz Fundacja opracowali i powołali nowy kierunek studiów „Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia”. Kierunek będzie kształcił przyszłych specjalistów z zakresu włączenia cyfrowego i społecznego od września 2013 r.

Wspólnie z Uniwersytetem Śląskim Fundacja opracowała kompleksową metodologię badania stron internetowych w oparciu o standard WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).

Fundacja jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu "Strona Internetowa bez Barier” adresowanym do jednostek administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz sektora komercyjnego. Konkurs organizowany jest od pięciu lat. Jego celem jest propagowanie idei Internetu wolnego od barier i dostępnego dla wszystkich. Wzrastająca wciąż liczba instytucji biorących w nim udział świadczy o randze przedsięwzięcia oraz skutecznej promocji tworzenia stron zgodnie ze standardami WCAG, a tym samym o skuteczności tych działań. Dorocznie do konkursu zgłasza się ponad sto podmiotów. Wsparciem wydarzenia jest całoroczna kampania promocyjna oraz konferencja Cyfrowo wykluczeni z udziałem przedstawicieli ministerstw, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych. Zarówno konkurs jak i konferencja objęte są patronatami: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Fundacja współtworzy partnerstwa i szerokie koalicje na rzecz włączenia cyfrowego:

 • współtworzy "Szeroką Koalicję na Rzecz Umiejętności Cyfrowych” zainicjowaną przez polskiego Lidera Cyfryzacji,pod Patronatem Prezydenta RP, którego celem jest inicjowanie oraz wspieranie działań prowadzących do powszechnej edukacji cyfrowej, promowanie dobrych praktyk oraz upowszechnianie technologii cyfrowych w Polsce. 
 • aktywnie działa jako członek Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrz@łość w sieci" zainicjowanej przez UPC Polska wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem projektu jest zjednoczenie firm, organizacji pozarządowych, urzędów i instytucji na rzecz zachęcenia osób starszych do aktywnego korzystania z Internetu.
 • zainicjowała Porozumienie Trójstronne pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Microsoft Polska i Fundacją Widzialni. Organizacje zobowiązały się do promowania dobrych praktyk związanych z włączeniem cyfrowym.
 • „Certyfikat bez Barier” adresowany do telekomów jest wynikiem współpracy Fundacji z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Certyfikat jest przyznawany tym operatorom, którzy uwzględniają w swojej ofercie i działaniach osoby o specjalnych potrzebach.
 • jest członkiem założycielem Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, inicjatywy zrzeszającej organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, placówki naukowe i uczelnie oraz przedstawicieli sektora komercyjnego, której celem jest szeroko pojęta promocja standardów dostępności w przestrzeni elektronicznej, prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi dostępu do informacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
 • jest członkiem EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES w ramach, której zajmuje się transferem i wymianą wiedzy i doświadczeń państw w Unii Europejskiej.
 • współpraca ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, w zakresie propagowania idei Internetu dostępnego dla wszystkich, pomoc w rozpowszechnianiu tworzenia dostępnych stron internetowych.

Fundacja realizuje wieloletnie projekty z funduszy UE:

 • Projekt Innowacyjny w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "E–learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących" mający na celu aktywizacje osób z niepełnosprawnością wzroku na otwartym rynku pracy.
 • w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dostępni dla Ciebie” mającego na celu aktywizację zawodową i dostarczenie kompetencji pozwalających na podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne.
 • w partnerstwie z UM Częstochowa realizuje Projekt Innowacyjny "Samorząd - NGO - dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych" w ramach Priorytetu V, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora. Celem projektu jest opracowanie przetestowanie i wdrożenie standardów przekazywania zadań publicznych w obszarze bezdomności.

Ponadto:

 • Fundacja współpracuje z Orange Polska w zakresie dostępności usług jak również pełni rolę doradczą dotyczącą rozwiązań informatycznych, aplikacji i ofert.
 • Przeprowadzała tłumaczenia migowe dla dziecięcych programów telewizyjnych Minimini, teleTOON i Planete w Canal+.