Spotkanie Grupy ds. Dostępności zasobów internetowych Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych z udziałem przedstawicieli firm telekomunikacyjnych: Orange, UPC, Play, Netia, T-mobile, miało miejsce 13 miesięcy od podpisania Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych. W życie weszły już wszystkie jego postanowienia poza wdrożeniem dostępnych stron www (czas do 9 kwietnia 2016 roku).

Kluczem do sukcesu wdrożenia zmian prawnych jest dialog: administracja - telekomy - ngo. Dzięki temu, że firmy telekomunikacyjne uczestniczyły w procesie tworzenia nowego prawa, wszystkie określone w dokumencie zadania firmy uważają są wykonalne, a terminy 6, 12 i 24 m-ce na ich wdrożenie za rozsądne.

Firmy telekomunikacyjne zaznaczają, że równie skuteczną, a nie tak restrykcyjną formą jak akt prawny, jest samoregulacja, czego przykładem może być porozumienie w sprawie pętli indukcyjnej.

Wdrażając rozporządzenie firmy dostrzegają uniwersalność większości rozwiązań z zakresu dostępności. Zauważalny jest efekt kuli śniegowej” – telekomy starają się stosować ułatwienia dla ON także w innych niż telekomunikacyjne sfery działalności.

Realizację wytycznych rozporządzenia ułatwia stworzenie zespołu projektowego oraz konsultacje z ngo.

Pozytywną praktyką są partnerstwa telekomów z ngo w celu poznania potrzeb ON i realizacji projektu. Pomocne byłoby opublikowanie listy organizacji rekomendowanych do współpracy.

Wyzwaniem dla NGO jest dostarczanie telekomom wiedzy na temat potrzeb ON - nadal istnieje potrzeba szkoleń świadomościowych, co podkreślają zarówno firmy, które już współpracują z ngo, jak i te, które taką współpracę dopiero planują.

Dużym utrudnieniem dla oszacowania skutków regulacji jest brak szczegółowych danych statystycznych na temat liczby ON. Brak statystyk utrudnia planowanie działań i uniemożliwia ich biznesowe uzasadnienie.

Zidentyfikowane zostały następujące kwestie, które wymagają doprecyzowania przepisów, wyjaśnienia lub interpretacji:

 • w sprawie oznakowania – w załączniku do rozporządzenia podano wymiar i kształt, nie określono koloru CMYK, RGB, pantone - propozycja rozwiązania: gotowy znak z opisem i zasadami stosowania powinien być do pobrania na www MAiC
 • definicja usługi dedykowanej - propozycja rozwiązania: opracowanie katalogu minimum usług, które telekomy mają obowiązek zapewniać ON
 • okres, za jaki klient może prosić o dokumenty np. Brajlem/ drukiem powiększonym - w jednej z firm klient poprosił o faktury za ostatni rok, a rozporządzenie obowiązywało od pół roku – propozycja rozwiązania: doprecyzować w rozporządzeniu okres za jaki klient może żądać dokumentów np. Brajlem, powiększonym drukiem lub przygotować interpretację
 • jak zweryfikować, czy żądanie jest uzasadnione? - przykład: konfiguracja sprzętu dla ON, w jednym z telekomów jest to usługa odpłatna, dla ON ma być usługą nieodpłatną, ale w sytuacji, kiedy nie można poprosić o dokument potwierdzający niepełnosprawność, rodzi to pole do nadużyć, oznaczanie w bazach ON sprzeczne z ochroną danych osobowych, dane wrażliwe
 • obowiązek konfiguracji sprzętu – np. w jednej z firm technicy mają zakaz dotykania sprzętu klienta – obowiązek z rozporządzenia wyklucza się z przyjętą w firmie zasadą nieingerencji w sprzęt klienta
 • co zrobić w sytuacji, gdy wymogi dotyczące architektury są częściowo niemożliwe do spełnienia - np. wyspa w centrum handlowym – zasady aranżacji i umeblowania są określone przez centrum handlowe lub budynek jest zabytkiem, w jednej z firm część rozwiązań wymaganych rozporządzeniem zostanie wprowadzona dopiero przy zmianie wystroju salonów "nie jest to poziom, który byśmy chcieli"
 • czy przepisy m.in. o druku Brajlem i drukiem powiększonym dokumentów dotyczą także firm, które świadczą usługi wyłącznie online?
 • program tv - często brakuje informacji o AD czy napisach - propozycja rozwiązania: zwrócenie uwagi nadawcom na dostarczanie uporządkowanych i pełnych informacji o usługach dostępu
 • co dokładnie znaczy dostępność dokumentów dla konkretnych formatów?
 • co oznacza dostępność informacji dla Głuchych na www?
 • co w przypadku faktury Brajlem powinno się znaleźć na fakturze, jakie informacje są niezbędne?
 • czym jest umowa? umowa wraz ze wszystkimi regulaminami załącznikami w Brajlu ma bardzo dużą objętość (walizka dokumentów)
 • jak definiowana jest strona www? Czy jeśli w obrębie jednej domeny są różne serwisy, niekoniecznie związane z telekomunikacją (np. wypożyczalnia filmów vod), wszystkie muszą być dostępne, czy tylko serwis związany z usługami telekomunikacyjnymi? Co zrobić w przypadku, kiedy strona jest częścią międzynarodowej strony korporacyjnej (polskie regulacje prawne oddziałują na sytuację podmiotów w innych krajach)?
 • przesyłanie klientowi umowy w wersji elektronicznej ze względu na wrażliwość danych jest niemożliwe – można przesłać jedynie wzór umowy

Przydatne na przyszłość będą:

 • lista rekomendowanych organizacji do konsultacji
 • precyzyjne dookreślenie przepisów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe
 • promowanie samoregulacji na podstawie przepisu ogólnego oraz wypracowanie standardów
 • dostęp do danych statystycznych dotyczących ON
 • katalog dobrych praktyk dostępność telekomunikacji
 • dostęp do fachowców z zakresu dostępności (brak wyszkolonej kadry, szkolenie agencji dodatkowo obciąża telekomy)