Ministrowie państw członkowskich Unii Europejskiej uznali, że do 2010 roku strony internetowe organizacji użyteczności publicznej muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym przede wszystkim dla osób niewidomych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na swojej stronie internetowej informuje również o przygotowaniach do przyjęcia w 2008 roku Europejskiej Inicjatywy na rzecz eIntegracji.

Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 (pełny test deklaracji PDF) zawarta w Rydze została podpisana przez Ministrów Państw Członkowskich Unii Europejskiej, przedstawicieli krajów starających się o akcesję oraz krajów kandydujących jak również przedstawicieli krajów należących do Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Europejską i Komisję Europejską Konferencji Ministerialnej.

przemówienie Neelie Kroes - Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Komisarz ds Agendy Cyfrowej
Realizacja dostepni.eu

Deklaracja liczy 46 punktów w których ministrowie zapowiadają zwiększenie wysiłków w zakresie polepszenia dostępności publikacji elektronicznych w Internecie. Zapowiadają walkę z wykluczeniem społecznym na jakie narażone są różne grupy społecznościowe w tym przede wszystkim osoby niepełnosprawne. Zachęcają wszelkie stosowne władze, branże, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do włączenia się do pracy na rzecz os osób narażonych na wykluczenie społeczne. Stwierdzają, że jedynie 3% zbadanych publicznych stron internetowych spełnia minimalne normy dotyczące dostępności, utrudniając tym samym osobom niepełnosprawnym dostęp do ich zawartości i oferowanych usług. Deklarują, że do roku 2010 powinno się zmniejszyć o połowę różnice w stopniu korzystania z Internetu, jakie występują między średnią europejską a średnią dla osób starszych, niepełnosprawnych, kobiet, osób słabo wykształconych, bezrobotnych oraz mieszkańców regionów słabiej rozwiniętych. Zapewniają o ułatwieniu dostępności i użyteczności technologii informatycznych i komunikacyjnych (strony internetowe) dla wszystkich osób ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Cel ten należy osiągnąć, zapewniają ministrowie, poprzez zapewnienie dostępności treści cyfrowych na wszystkich platformach tj. na różnych systemach operacyjnych, telefonach komórkowych, palmtopach, etc.

Ministrowie deklarują promowanie integracyjnej administracji elektronicznej poprzez zapewnienie dostępności wszystkich publicznych stron internetowych do roku 2010 poprzez zapewnienie zgodności z odpowiednimi ogólnymi standardami i wytycznymi dotyczącymi dostępności określanymi przez konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium) informacje o W3C po polsku.

Dążą do zapewnienia dostępności dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie ich w odpowiednich formatach uznanych w całej Unii Europejskiej.

Uznając rok 2007 Europejskim Rokiem Równości Szans dla Wszystkich zachęcają grupy należące na wykluczenie społeczne do współpracy i wzajemnej pomocy.