Kwalifikacja kierowana jest do pracowników podmiotów publicznych i niepublicznych odpowiedzialnych za wdrożenie standardów dostępności architektonicznej i cyfrowej oraz przepisów prawa i dobrych praktyk z tego obszaru, a także osób świadczących na rynku tego typu usługi. Kwalifikacją mogą być zainteresowane również osoby, które zajmują stanowiska koordynatorów/pełnomocników ds. osób z niepełnosprawnościami (oraz pokrewnych) i chcą potwierdzić posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, a także do osób, które chcą przekwalifikować się i podjąć pracę w tym obszarze.

Osoby, które nabędą kwalifikację “Wdrażanie standardów dostępności w organizacji” są niezbędne na rynku pracy, ponieważ potrafią sprostać zadaniom wdrażania standardów dostępności w organizacji oraz  zadaniom określonym w programie Dostępność Plus.

Kwalifikacja jest istotna w obliczu wymagań prawa polskiego i unijnego, natomiast aktualnie tematyka dostępności w organizacji nie jest włączana do programów nauczania. Dodatkowo wiedza na ten temat jest rozproszona - podobnie jak kształcenie. Jej obecność w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji będzie potwierdzać odpowiednie kwalifikacje osób wdrażających standardy dostępności w organizacji.