Celem badań, przeprowadzonych przez Fundację Widzialni, jest monitorowanie stanu dostępności stron www wybra­nych podmiotów realizujących zadania publiczne w Polsce. Zaprezentowany Raport to kontynuacja Raportu Otwarcia z czerwca 2013 roku. Między listopadem 2014 a lutym 2015, przebadano 109 serwisów administracji centralnej, w tym strony Sejmu, Senatu, Prezydenta, Kancelarii Premiera, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz ministerstw i stron instytucji im podległych.

Informacja o Raporcie Dostępności 2015 w PJM Dostepni

Według obecnych badań Fundacji Widzialni 12,8% stron www instytucji publicznych spełnia minimalne wymagania dostępności dla osób o specjalnych potrzebach.

Procent dostępności stron internetowych w 2013 i 2015 roku

RAPORT DOSTĘPNOŚCI 2015 (DOKUMENT PDF)

Publikacja przedstawiająca wyniki badania.

Metodologia badania dostępności stron internetowych.

Raport otwarcia w 2013 roku odsłonił fatalny stan dostępności serwisów administracji publicznej. Jedynie 1,7% spośród przebadanych serwisów spełniały minimalne wymagania.

 Zaznaczam minimalne”, nie oznacza to wcale, że były w pełni dostępne – powiedział Przemysław Marcinkowski, ekspert ds. dostępności Fundacji Widzialni.

Tempo prac nad przystosowaniem serwisów cieszy, ale mimo to wciąż jesteśmy w ogonie EU – dodał Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Widzialnych.

 Po tegorocznym badaniu możemy zauważyć wyraźną poprawę, ponieważ już prawie 13% spośród analizowanych serwisów spełnia minimum, czy nawet są dostępne na poziomie dobrym. Nie jest to oszałamiający wynik, ale widać poprawę. W czołówce znajdują się serwisy Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a największy postęp dokonały serwisy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którym w poprzednim badaniu nawet nie udało się zbliżyć do minimum. Serwisy te otrzymały ocenę dobrą.

W wymienionych serwisach wdrażanie dostępności nie odbyło się przypadkowo, jednorazowo. Dostępność została wzięta pod uwagę nie tylko w odniesieniu do poprawy poszczególnych elementów strony www, ale również w sposobie przygotowania i publikacji treści – mówi Przemysław Marcinkowski, ekspert Fundacji Widzialni.

W przeprowadzonych audytach  wykorzystano metodologię badań serwisów opracowaną wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Fundację Widzialni. Eksperci sprawdzili zgodność serwisów ze standardem WCAG, a osoby niepełnosprawne, m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, menu i elementów multimedialnych. Wykonały również szereg zadań, które określiły łatwość poruszania się po serwisie, odnalezienia informacji, łatwości nawigacji i ocenę ogólnego wrażenia.

Wyniki najważniejszych osób i instytucji

Wykres z wynikami najważniejszych osób i instytucji

Liczba zdobytych punktów - Najważniejsze osoby i instytucje
Instytucje20132015
Prezydent 35,7 38,7
Premier 33 38,4
Sejm 34,7 28,7
Senat 31,6 31,8
Sąd Najwyższy 28,7 22
Trybunał Konstytucyjny 24,7 36,5
PFRON   29,0

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, jednostkom użytku publicznego pozostały już niespełna trzy miesiące na dostosowanie serwisów www do wymagań standardu WCAG 2.0.

Widać duży progres porównując Raport Otwarcia z 2013 i tegoroczny Raport Dostępności – ponad siedmiokrotny wzrost wskaźnika serwisów dostępnych na pewno cieszy, pamiętajmy jednak, że nadal ponad osiemdziesiąt procent serwisów administracji centralnej nie spełnia minimalnych wymogów dostępności. Nie mniej tendencja wzrostowa i duże zainteresowanie zagadnieniami dostępności wśród pracowników administracji pozwala z optymizmem patrzeć na dalszy wzrost stanu dostępności publicznych stron www w Polsce – komentuje Wojciech Kulesza, prezes Fundacji Widzialni.

Raport Dostępności 2015 został zaprezentowany na Konferencji Cyfrowo Wykluczeni 17.03.2015 r.