Nowa kwalifikacja rynkowa Wdrażanie dostępności w organizacji”

Fundacja Widzialni opracowała nową kwalifikację rynkową Wdrażanie dostępności w organizacji”. Kwalifikacja została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Kwalifikacja daje uprawnienia do zawodu Koordynator ds. dostępności.

Koordynator ds. dostępności

Osoba posiadająca kwalifikację Wdrażanie dostępności w organizacji” jest odpowiedzialna za wdrażanie dostępności oraz przepisów prawa i dobrych praktyk w organizacji, w tym standardów: architektonicznego, cyfrowego i informacyjno-komunikacyjnego. Tworzy plan poprawy dostępności w organizacji dotyczący wszystkich obszarów jej działalności, m.in. stron internetowych, aplikacji, dokumentów cyfrowych, dostępności architektonicznej, zatrudniania i pracy z osobami z niepełnosprawnościami, obsługi klienta, kompetencji pracowników w zakresie obsługi i współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Do zdobycia nowej kwalifikacji niezbędne jest zdanie egzaminu państwowego organizowanego przez Instytucję Certyfikującą (IC) – Fundacja Widzialni.

Zintegrowany System Kwalifikacji

Współczesny proces zdobywania umiejętności i kompetencji opiera się nie tylko na formalnym wykształceniu potwierdzonym świadectwem szkolnym lub tytułem naukowym. Obecnie proces ten towarzyszy nam przez całe życie a umiejętności zdobywamy podczas kursów, szkoleń, bazując na własnym doświadczeniu oraz samokształceniu. Brak możliwości potwierdzenia u pracodawców nabytych kompetencji stanowi często przeszkodę w uzyskaniu lepszej pracy i awansu zawodowego. Stąd powstała idea budowy rejestru kompetencji opartego na ramie kwalifikacji.

Zintegrowany System Kwalifikacji daje możliwość formalnego potwierdzenia umiejętności i wiedzy, zdobytych w trakcie samodzielnego uczenia się. Zapewnia także dostęp do listy obecnych na rynku kwalifikacji. Pełna lista kwalifikacji funkcjonujących w ramach ZSK znajduje się w publicznej bazie danych − Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK).

Ustawa                                                

Zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, są zobowiązane do wyznaczenia co najmniej jednej osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw dostępności.

Pod pozycją 380 znajduje się w Monitorze Polskim obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o włączeniu kwalifikacji do ZSK.