Q&A. Odpowiedzi na pytania zadane podczas konferencji Forum Koordynatorów i Koordynatorek dostępności

Jak powinien wyglądać właściwie sporządzony plan działania przez koordynatora?

Przede wszystkim powinien powstać na podstawie analizy stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i uwzględniać przynajmniej wymogi określone w art. 6 UzD. Plan powinien określać:
 1. Zakres działań niezbędnych do zapewnienia dostępności,
 2. Szacunkowe koszty realizacji działań,
 3. Harmonogram realizacji działań,
 4. Określenie odpowiedzialności za realizację zadań wynikających z przyjętego Planu.

Najczęściej Plan publikowany na stronach www udostępniany jest w formie tabeli, która zawiera zakres działań oraz harmonogram ich realizacji.

Pomocnym w tworzeniu Planu będzie Niezbędnik Koordynatora Dostępności - Gov.pl

Jak jednostka państwowa ma sobie poradzić z umieszczanymi na stronie wnioskami w wersji pdf służącymi do wydrukowania i wypełnienia w wersji papierowej ?

Należy przygotować dostępne dokumenty WORD.

Ogromna ilość wniosków jest jako pdf, skoro nie ma możliwości (póki co) stworzenia dostępnych formularzy należy usunąć wnioski ze stron ?

Na stronie umieszczacie Państwo skan i drugi dostępny dokument np. WORD.

W przypadku dużej ilości formularzy warto rozważyć zlecenie opracowania dostępnych szablonów formularzy przez zewnętrznych ekspertów ds. dostępności dokumentów cyfrowych. Jeśli nie mamy możliwości zlecenia opracowania wszystkich formularzy – warto rozważyć opracowanie przynajmniej kilku najbardziej unikatowych formularzy (zawierających różne, unikatowe pola), które będą mogły być kopiowane do pozostałych dokumentów przez pracowników organizacji. W takim przypadku, prócz zlecenia opracowania szablonów należy przeszkolić pracowników, którzy będą tworzyć nowe lub dostosowywać udostępniane przez naszą organizację pracowników.

Jak w tej sytuacji można (ewentualnie) zastosować dostęp alternatywny?

W przypadku braku dostępności formularzy online lub formularzy udostępnianych np. w postaci niedostępnego dokumentu cyfrowego, zwłaszcza w postaci niedostępnego skanu warto rozważyć np.:

 1. Dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby – odczyt i pomoc w wypełnieniu dokumentu/formularza przez pracownika,
 2. Dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego – udostępnienie darmowych narzędzi do zmiany skanu do edytowalnego dokumentu np. RoboBraille lub OCR

Należy pamiętać, że są to przykłady rozwiązań alternatywnych i nie należy ich traktować, jako rozwiązanie docelowe. Nie możemy również oczekiwać, że proponowane rozwiązania będą satysfakcjonujące dla wszystkich naszych Klientów.

Jak wygląda proces składania wniosku, skargi w dwóch sytuacjach, czyli niedostępności cyfrowej i pozostałych ? Po kolei, gdzie w jaki sposób, kto może składać? Kto stanowi organ odwoławczy ?

W przypadku dostępności cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej i architektonicznej proces składania wniosku/skargi w pierwszej kolejności kierujemy do podmiotu publicznego. Po wyczerpaniu tej drogi w dalszej kolejności Klient ma możliwość dochodzenia roszczeń przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich (w przypadku dostępności cyfrowej) oraz PFRON (w przypadku dostępności informacyjno-komunikacyjnej i architektonicznej).

Procedura skargowa w przypadku dostępności cyfrowej jest opisana w deklaracji dostępności podmiotu publicznego.

Procedura skargowa w przypadku dostępności informacyjno-komunikacyjnej i architektonicznej jest na etapie jej opracowania.

Art. 6 pkt 1 lit c mówi o konieczności zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. Czy wypełnieniem tego obowiązku będzie zapewnienie osoby do przekazania powyższych informacji w sposób głosowy, np. przez przeszkolonego pracownika (ochrona, punkt informacyjny) zamiast planu tyflograficznego, braila, ekranu dotykowego czy tablic informacyjnych?

Obowiązek dotyczy sposobu wizualnego i dotykowego lub głosowego, więc rozwiązanie głosowe możemy zastosować zamiast rozwiązań dotykowych. W takim przypadku pracownik jest rozwiązaniem wystarczającym. Wdrożenie samego rozwiązania głosowego nie adresuje jednak obowiązku wizualnego, więc powinniśmy dodatkowo zapewnić również informację wizualną dot. rozmieszczenia pomieszczeń np. poprzez zastosowanie tablic informacyjnych.

Czy w jednostkach organizacyjnych może być odrębny koordynator czy też tylko w danym organie i wtedy jeden koordynator obejmuje wszystko np. sprawozdanie?

To Państwo decydujecie ile będziecie mieć koordynatorów. Ustawa mówi, że w danej jednostce musi być min. 1 koordynator.

Co z instytucjami, które nie muszą powoływać koordynatora? Ale obowiązek dostępności muszą spełnić

Muszą realizować obowiązki w zakresie zapewnienia dostępności bez konieczności powoływania koordynatora. Oczywiście w takim przypadku jak najbardziej możliwe jest powołanie takiego stanowiska. Warto zaznaczyć, że zarówno administracja publiczna (przed wejściem w życie UzD), jak również biznes wyznaczał tego typu stanowiska. Warto również zaznaczyć, że brak obowiązku powołania koordynatora dotyczy w często jednostek podlegających podmiotom, które taki obowiązek mają. W takim przypadku rozwiązaniem może być koordynacja działań ze strony podmiotu nadzorującego.

Czy jeżeli przeprowadzę audyt samodzielnie to w planie działania mogę zaznaczyć, że audyt się odbył? Czy musi to być audyt wykonany przez certyfikowaną firmę zewnętrzną?

Jak najbardziej analiza dostępności może być realizowana na podstawie samooceny. Jeśli w organizacji posiadamy wystarczające kompetencje do przeprowadzenia audytu – jak najbardziej możemy dokonać oceny dostępności naszej organizacji.

Czym kierować się podczas wprowadzania dostępności w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych? Jak przeprowadzić audyt i czym się kierować ?

Nie ma szczególnych/dodatkowych wytycznych w zakresie zapewnienia dostępności dla dzieci i młodzieży. Priorytetem powinno być zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. To, co trzeba w tym miejscu podkreślić i zaapelować w przypadku dzieci, to DOSTEPNOŚĆ PLACÓW ZABAW. Nie powinno to dotyczyć oczywiście samych jednostek opiekuńczo-wychowawczych, a CAŁEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, dotyczy to zwłaszcza publicznych placów zabaw. Już dziś dostępne są rozwiązania, które umożliwiają dostosowanie każdego placu zabaw w Polsce.

Czy w szkołach podstawowych oraz jednostkach organizacyjnych gminy należy opracować plan wdrażania dostępności?

O ile w tego typu jednostkach nie ma obowiązku wyznaczenia koordynatora, który jest odpowiedzialny m.in. za opracowanie Planu, to należy pamiętać, że jednostki te zobowiązane są do zapewnienia dostępności i wypełnienia obowiązków wynikających z art. 6 UzD. Dodatkowo należy pamiętać, że każdy podmiot publiczny zobowiązany jest do uwzględniania potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w planowanej i prowadzonej przez ten podmiot działalności, jak również usuwania barier, a także zapobiegania ich powstawaniu.

Trudno sobie zatem wyobrazić realizację tych zadań bez opracowania Planu i jego realizacji.

Gdzie można znaleźć niezbędniki i poradniki dla koordynatora?

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-dostepnosci/baza-wiedzy/

Gdzie w rzeczowym wykazie akt jednostki państwowej/samorządowej ująć zagadnienia związane z zapewnianiem dostępności i czy jest taka potrzeba?

To jest kwestia organizacyjna leżąca po stronie samego podmiotu. Z całą pewnością nie we wszystkich jednostkach będzie potrzeba dodatkowego nowej pozycji w rzeczowym wykazie akt jednostki państwowej/samorządowej. Raczej taka potrzeba może pojawić się w dużych jednostkach, posiadających jednostki podległe, gdzie zadanie związane z zapewnieniem dostępności realizowane jest przez większy zespół koordynatorów i odpowiadają oni za wszystkie jednostki podległe. W takim przypadku włączenie dostępności do JRWA może ułatwić pracę koordynatorom.

Jak dokonać analizy dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej samodzielnie?

Niezbędnik Koordynatora Dostępności - Gov.pl

Gdzie szukać wzory np. tekstów alternatywnych na FB?

Jak wrzuca Pani post na FB jest lupa zmień tekst alternatywny.

Kiedy zostanie udostępniony formularz raportu z dostępności?

Formularz raportu o stanie zapewniania dostępności - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dostępność dotyczy nie tylko urzędów, ale także domów kultury?

Dostępność dotyczy podmiotów wskazanych w ustawie.

Pytania dotyczące raportu dostępności składny przez instytucje

 1. Ośrodki Pomocy Społecznej jeśli podlegają pod Urząd Miasta to komu mają przesłać raport?
 2. Czy koordynator powołany dla Urzędu musi sprawdzić, czy jednostki podległe złożyły raport?
 3. Czy biblioteka publiczna, która ma filie będzie wypełniać osobne raporty dla filii czy w jednym raporcie za wszystkie placówki?
 4. Proszę o informacje czy złożony musi być jeden raport w ramach całej Gminy czy np. Urząd Miasta osobno, natomiast jednostki miejskie osobno składają raport?
 5. Czy jeśli jednostka organizacyjna gminy nie ma obowiązku powoływania koorynatora to czy mam obowiązek raportowania o stanie zapewnienia dostępności?
 6. Raportujemy do wojewody czy wystarczy wypełnić PS GUS?
 7. Czy jednostka organizacyjna, która posiada REGON - sama wypełnia i wysyła za pośrednictwem GUS raport o zapewnieniu dostępności?
 8. Czy sprawozdanie, o którym mowa wymagane jest dla każdej jednostki organizacyjnej gminy czy będzie to jedno sprawozdanie z zebranymi danymi z poszczególnych jednostek?
 9. Czy formularz raportu po pobraniu wysyłamy również do Wojewody?
 10. Czy raport z dostępności może przygotować Izba Administracji Skarbowej uwzględniając na jednym formularzu informacje dla Izby i podległych urzedów skarbowych i urzedu celno-skarbowego? Czy każda z tych jednostek musi przygotować i złożyć indywidualnie taki raport?
 11. W naszej gminie Burmistrz Miasta zarządzeniem powołał koordynatorów do spraw dostępności w 12 gminnych jednostkach. Oczywiście każda z jednostek musi opracować plan i dokumentację i zamieścić na swojej stronie. Ale proszę mi powiedzieć co z raportem? Czy jednostki robią oddzielnie czy urząd robi jeden zbiorczy?
 12. Czy raport na portalu sprawozdawczym GUS trzeba będzie wypełnić osobno dla każdej lokalizacji, tzn. dla każdego US, WUCS, Delegatur WUCS i OC?
 13. Pytanie o konieczność złożenia raportu. Czy związki zawodowe, które mają swój REGON, ale nie mają konta na PS GUS, zlokalizowane w siedzibie instytucji, podmiotu publicznego, który będzie składał ten raport, również zobowiązane są do tego obowiązku sprawozdawczego? np. nie za pośrednictwem PS GUS, tylko do wojewody czy ministerstwa?
 14. Kto powinien tworzyć i wysyłać raport o stanie dostępności jeżeli w jednostkach organizacyjnych (jak np. GOPS, CEA, szkoły) powołani zostali koordynatorzy dostępności? Czy Urząd robi to zbiorczo dla wszystkich jednostek, czy każda jednostka osobno?
 15. Czy raport należy sporządzić jeden dla wszystkich jednostek gminnych? Razem dla wszystkich szkół, przedszkoli, poradni, jednostek organizacyjnych?

Formularz raportu o zapewnianiu dostępności

Proces sprawozdawczy zakłada co do zasady następujące scenariusze:

 1. Każdy podmiot publiczny posiadający nr REGON (jednostka macierzysta), ujęty w bazie danych GUS i posiadający dostęp do PS GUS otrzymał powiadomienie w tym portalu o możliwości uzupełnienia formularza
 2. Każdy z tych podmiotów uzupełnia formularz elektroniczny w swoim imieniu. Nie jest konieczne przekazywanie papierowej wersji raportu. Po zatwierdzeniu formularza w PS GUS – należy go wydrukować do pliku pdf (taką funkcjonalność posiada PS GUS) a następnie umieścić na swojej stronie BIP.
 3. Zgodnie z ustawą jeżeli podmiot publiczny jest jednocześnie organem o którym mowa w art. 5 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA), przygotowuje także raport za jednostki podległe oraz nadzorowane. Jeżeli jednostki te mają własny REGON (ale jako macierzysty, a nie będący rozszerzeniem REGON podmiotu publicznego) to co do zasady nie musi zbierać od nich danych, ponieważ podmioty te same wypełniają raport w systemie PS GUS. Wyjątkiem jest sytuacja gdy taki podmiot z jakichś względów nie otrzymał dostępu do PS GUS.
 4. Jeżeli podmiot publiczny będący organem o którym mowa w art. 5 § 2 pkt 4 ustawy KPA posiada jednostki podległe lub nadzorowane, które nie mają własnego REGONu (lub posiadają REGON będący rozszerzeniem REGONU macierzystego podmiotu publicznego) to istnieją 2 możliwe sposoby zebrania od nich danych:
  • podmiot publiczny upoważnia odpowiednich pracowników podmiotów podległych lub nadzorowanych do wypełnienia odpowiednich raportów dla nich w PS GUS (informacje jak to zrobić można uzyskać u pracowników współpracujących GUS – patrz tabela poniżejlub uzyskać je zapoznając się z poradnikiem.
  • pracownik podmiotu podległego lub nadzorowanego wypełnia formularz raportu udostępniony na BIP MFiPR i przekazuje go do podmiotu publicznego będącego organem o którym mowa w art. 5 § 2 pkt 4 ustawy KPA, a ten wprowadza dane do PS GUS.
 5. Jeżeli podmiot publiczny posiadający REGON macierzysty nie otrzymał formularza raportu w PS GUS - powinien zwrócić się do pracownika współpracującego GUS z danego regionu - patrz tabela poniżej - celem wyjaśnienia czy jest objęty sprawozdawczością z dostępności w PS GUS.
 6. Jeżeli podmiot publiczny nie posiada REGON i nie posiada jednostki nadzorującej lub takiej której podlega, a na podstawie art. 3 ustawy jest obowiązany do złożenia raportu o dostępności może:
  • skontaktować się z pracownikiem współpracującym z GUS z danego regionu – patrz tabela poniżej w celu nadania mu uprawnień pozwalających na dostęp do PS GUS, lub
  • sporządzić raport w wersji elektronicznej poza PS GUS i przesłać do właściwego miejscowo wojewody, lub jeśli działa w skali całego kraju – do MFiPR na skrzynkę: dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl. Właściwy miejscowo wojewoda lub MFIPR powinni zadbać o wprowadzenie raportu do PS GUS (szczegóły w FAQ).
Jeśli podmiot publiczny będący organem, pozyska dane od jednostek podległych / nadzorowanych na ich podstawie uzupełnia raport w PS GUS odrębnie dla siebie i dla każdej z ww. jednostek w ramach tzw. wieloformularza (system PS GUS istnieje funkcjonalność umożliwiająca dodawanie dodatkowych formularzy dla jednostek podległych - system PS GUS poprosi na wstępie o zaznaczenie odpowiedniej opcji wypełnienia dla jednego lub wielu podmiotów). Formularz zawiera na wstępie konieczność wyboru podmiotu do którego raport powinien być składany zgodnie z ustawą (art. 11 ust. 4). Możliwe opcje to: wojewoda”, minister ds. rozwoju regionalnego” lub nie dotyczy”. Każdy podmiot publiczny uzupełniający raport powinien wybrać jedną z dwóch pierwszych opcji (szczegóły w FAQ). Opcja nie dotyczy” został umieszczona w formularzu przede wszystkim dla podmiotów które ze względu na nieaktualne dane mogły omyłkowo znaleźć się w katalogu PS GUS.

Wypełnienie formularza w PS GUS lub przekazanie go podmiotowi nadzorującemu na jego prośbę, w celu ujęcia w PS GUS będzie wystarczające z punktu widzenia spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 11 ust. 4, czyli przekazania wypełnionego raportu odpowiednio do właściwego wojewody lub ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Nie będzie więc konieczności dodatkowego przekazywania do ww. podmiotów raportu inną drogą.

Należy jednak pamiętać, że niezależnie od przekazania danych przez PS GUS lub inna drogą (patrz pkt 5 lub 6), każdy podmiot publiczny zobowiązany do raportowania dostępności jest też ustawowo zobligowany do publikacji raportu o stanie zapewniania dostępności na stronie BIP lub innej stronie tego podmiotu. W tym celu należy z PS GUS wygenerować raport (wydruk do pliku pdf) lub wypełnić wzór formularza ze strony MFIPR, który następnie należy umieścić do 31 marca 2021 r. na stronie BIP.

Jeśli mój urząd nie jest jedynym podmiotem publicznym w budynku, ani nie jest jego administratorem, co powinnam robić w części należącej do mojego podmiotu, ale co w przypadku "części wspólnej"? Czy powinnam się angażować czy jest to obowiązek administratora budynku?

Jeśli administratorem budynku jest podmiot prywatny, to nie jest on zobowiązany na podstawie UzD do zapewnienia dostępności. Wynajem budynku nie zwalnia z możliwości i obowiązku zastosowania ustawy, ponieważ przepisy nakładają obowiązki na podmiot publiczny, a nie na zarządcę nieruchomości. Ustawa pozwala na wprowadzanie rozwiązań niezwiązanych trwale z danym budynkiem, dających możliwość łatwego demontażu lub zmiany lokalizacji (np. przenośna rampa czy pętla indukcyjna itp.).

Warto również rozważyć konsultacje z właścicielem nieruchomości, który może być zainteresowany ewentualnymi inwestycjami pod kątem poprawy jego dostępności, ponieważ poszerza to grono potencjalnych użytkowników i poprawia komfort użytkowania.

Przy podejmowaniu rozmów z zarządcą budynku warto pamiętać, że koordynator nie jest sam i powinien korzystać ze wsparcia osób odpowiedzialnych za najem powierzchni po stronie podmiotu publicznego, jak również ze wsparcia prawnego swojej organizacji. Przed podjęciem rozmów warto również zapoznać się z aktualną umową najmu, gdzie mogą znajdować się zapisy dot. zasad współpracy w zakresie dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Brak chęci współpracy ze strony administratora budynku wynika najczęściej z obawy przedsiębiorcy dot. zasad finansowania zmian, konieczności angażowania się w prace, zmian organizacyjnych czy zakresu prac i braku pewności, czy realizacja zadań nie niesie ryzyka zniszczenia, czy uszkodzenia pomieszczeń w budynku. Warto te kwestie poruszyć i omówić z właścicielem budynku i uzgodnić warunki współpracy. Oczywiście zawsze najlepszym momentem na wypracowanie zasad współpracy, jak również negocjacji w zakresie dostosowania budynku jest czas przed podpisaniem umowy. Z tym przypadkiem będziemy mieli dużo rzadziej do czynienia, jednakże warto o tym pamiętać i wykorzystać w przypadku nowej umowy lub jej przedłużenia.

W sytuacji, gdy w budynku jest większa ilość podmiotów publicznych – należy to wykorzystać i połączyć siły nie tylko w zakresie negocjacji z właścicielem budynku, ale również realizacji samych działań w zakresie zapewnienia dostępności nie tylko w odniesieniu do części wspólnych, a również rozwiązań stosowanych w tych urzędach.

Aktualnie urzędy często w dużym stopniu są niedostępne, czy wypełnienie raportu prezentującego ten stan może rodzić jakieś niekorzystne konsekwencje?

Na dziś mamy możliwość zastosowania dostępu alternatywnego, jednakże należy pamiętać, że nie możemy tego traktować, jako rozwiązanie docelowe. W przypadku dostępności cyfrowej – wszystkie strony www i aplikacje powinny mieć zamieszczoną deklarację dostępności. Ustawa o dostępności cyfrowej przewiduje sankcje finansowe za brak deklaracji.

Jeżeli chodzi o część cyfrową, czy w przypadku Uczelni, podajemy informację o stronie głównej, czy też o stronach wydziałów, jednostek organizacyjnych?

Jeżeli wydziały są na innej domenie niż strona główna to deklaracja musi być.

Czy w deklaracji dostępności na stronie BIP urzędu mają znaleźć się wszystkie budynki należące do Gminy? Np. budynek dzierżawiony dla przychodni lekarskiej?

Wszystkie budynki należące do gminy.

Czy analizę/audyt robić samodzielnie czy szukać środków na zlecenie tego podmiotowi zewnętrznemu, specjalizującego się w analizach?

To zależy, czy posiadamy w naszej organizacji niezbędne kompetencje w tym zakresie. Jeśli nie, to bezpieczniej jest zlecić audyty na zewnątrz.

Czy instytucję, nad którą nadzór sprawuje minister, można uznać za jednostkę publiczną, zobowiązaną do zatrudnienia koordynatora ds. dostępności oraz przygotowywania raportu i planu dostępności?

NIEZBĘDNIK KOORDYNATORA

UzD w art. 3 wskazuje katalog podmiotów, nazwanych zbiorczo podmiotami publicznymi, zobowiązanych do zapewnienia dostępności. Lista głównych podmiotów podlegających UzD znajduje się na stronie Ministerstwa. Nie stanowi ona katalogu zamkniętego - to czy dany podmiot podlega ustawie należy analizować w kontekście całości art. 3 UzD. Lista ta ma charakter pomocniczy.

Dodatkowo, część podmiotów publicznych jest zobowiązana do wyznaczenia koordynatora dostępności w swoich strukturach. Zgodnie z art. 14 UzD są to organy administracji rządowej i samorządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały. O tym, czy w danym podmiocie należy wyznaczyć koordynatora, decyduje więc analiza treści art. 14 UzD.

Czy budynek przychodni będący własnością Gminy musi zostać dostosowany pod względem architektonicznym przez Gminę czy zarządcę przychodni?

Obowiązek dotyczy podmiotu publicznego, a więc w tym przypadku przede wszystkim wójta gminy. Jednakże należy wziąć również pod uwagę, czy przychodnia jest publiczna oraz, czy podlega wójtowi – w takim przypadku obowiązek będzie leżał po stronie samej przychodni.

Szanowni Państwo, a skąd środki finansowe na realizację zadań, które wynikać będą z opracowanego planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności, doprecyzuję że jestem pracownikiem KAS?

Można starać się ośrodki zewnętrzne. Dodatkowo Plan dostępności można rozłożyć w czasie i wdrażać dostępność w organizacji zgodnie możliwościami finansowymi organizacji. Dlatego tak ważnym jest odniesienie Planu do tworzonych w organizacji planów budżetowych.

Czy formularz jest edytowalny, tzn. czy można go wcześniej wydrukować, żeby zatwierdził go kierownik jednostki?

Tak, formularz jest już dostępny i można go wypełnić i przedstawić do akceptacji przełożonych, a następnie wypełnić na portal.stat.gov.pl na podstawie zaakceptowanego projektu.

Czy Plan Dostępności zamieszczamy na BIPie? Czy może to być tylko wewnętrzny dokument jednostki?

Plan należy zamieścić na BIP lub stronie głównej, jeśli nie posiadamy BIPu.

Czy poszczególne raporty będą też opublikowane gdzieś centralnie na stronach ministerstwa lub GUS? Czy też tylko na stronach poszczególnych instytucji?

Poszczególne Raporty będą publikowane na stronach poszczególnych instytucji.

Czy w dostępie alternatywnym chodzi o faktyczne udzielenie wsparcia i zapewnienie dostępu na wniosek osoby zainteresowanej, czy możliwy sposób zapewnienia dostępu?

Możliwy sposób zapewnienia dostępności. W przypadku braku realizacji obowiązku wynikającego z art. 6 UzD – należy opisać sposób zapewnienia dostępu alternatywnego wraz z uzasadnieniem zastosowania takiego rozwiązania, a dodatkowo wskazać liczbę przypadków jego zastosowania – liczba przypadków, gdy Klient skorzystał z dostępu alternatywnego.

W jaki sposób należy wypełnić sprawozdanie jeśli podmiot ma kilka lokalizacji (np. delegatury terenowe). Czy bierzemy pod uwagę wszystkie lokalizacje czy główną siedzibę?

Wszystkie lokalizacje, przed wypełnieniem Raportu powinniśmy zgromadzić wszystkie niezbędne dane i informacje dotyczące realizacji obowiązków w zakresie zapewnienia dostępności przez nasze delegatury.

Raport składamy razem z planem działania ?

Nie, są to dwa odrębne dokumenty Plan powinniśmy opracować i opublikować jeszcze przed Raportem na BIP lub na stronie www, jeśli nie posiadamy BIP.

Czy dyrektor instytucji np. biblioteki może być sam koordynatorem dostępności w swojej bibliotece?

Tak, z punktu widzenia UzD nie ma znaczenia zajmowane stanowisko koordynatora. Ważne, aby osoba pełniąca obowiązki koordynatora posiadała odpowiednie kompetencje była w stanie łączyć zadania dyrektora i koordynatora.

Do kogo urząd powinien się zgłosić jeśli potrzebny jest tłumacz PJM i kto ponosi koszty jego zaangażowania?

Koszty tłumacza PJM ponosi urząd. Można zgłosić się do różnych organizacji, które świadczą takie usługi lub podpisać umowę bezpośrednio z tłumaczem. Oferta na tego typu usługi jest coraz większa i zróżnicowana zarówno pod względem sposobu świadczenia usługi, jak również sposobów jej rozliczania. Oferty można bez problemu odnaleźć w Internecie i z całą pewnością można dostosować usługę do potrzeb naszej organizacji i naszych Klientów.

Za jaki okres sprawozdawczy składany jest raport? Wypełniamy go według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.?

Raportujemy stan na dzień 1 stycznia 2021 w odniesieniu do pytań dot. dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. W przypadku pytań dotyczących dostępu alternatywnego raportujemy za okres od 20.09.2019 r. do 01.01.2021r.

Czy zapewnienie obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami na parterze, gdzie jest miejsce obsługi klienta, można uznać za zapewnienie dostępu z art. 6? Spotkałam się z interpretacją, że jest to dostęp alternatywny, ponieważ nie ma tego samego poziomu dostępności na wszystkich piętrach. Poziom dostępności będzie rozwijany sukcesywnie. Aktualnie niewiele osób z tego korzysta.

Jeśli obsługa Klienta jest zorganizowana na parterze (nie tylko dla osób ze szczególnymi potrzebami), to nie mówimy tu o dostępie alternatywnym. Należy jednak pamiętać o obowiązku zapewnienia dostępu do wszystkich pomieszczeń w budynku z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. W tym przypadku, jeśli np. na pierwszym piętrze znajduje się sala konferencyjna, gdzie osoba na wózku nie będzie mogła się dostać – będziemy mieli faktycznie z koniecznością zapewnienia dostępu alternatywnego.

Pytanie dotyczy wypełniania raportu, działu 4. W bibliotece mamy wiele filii, które są niedostępne architektonicznie. Jako dostęp alternatywny traktujemy możliwość wyniesienia książek do czytelnika przed budynek. Czy mamy podawać liczbę tych sytuacji?

Tak, w przypadku dostępu alternatywnego należy podać liczbę przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w okresie od 20.09.2019 r. do 01.01.2021r.

Czy jeśli na dzień 01.01.2021 r nie zapewnialiśmy np. urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących to czy wpisujemy w jaki sposób MOGLIBYŚMY obsłużyć taką osobę w dziale o dostępie alternatywnym? Czy wpisujemy tylko sytuację, w których użyliśmy dostępu alternatywnego?

W przypadku zastosowania dostępu alternatywnego musimy opisać uzasadnienie dla zastosowania takiego rozwiązania oraz podać liczbę przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w okresie od 20.09.2019 r. do 01.01.2021r.

74,

Jaki jest koszt uzyskania kwalifikacji dostępności ?

Strona Fundacji Widzialni

Czy aby przystąpić do egzaminu należy wykazać się doświadczeniem w danym obszarze np. rok zatrudnienia ?

Strona Fundacji Widzialni

Gdzie i kto powinien zgłosić Koordynatora ds. dostępności?

Niezbędnik Koordynatora Dostępności

Jakie są najważniejsze obowiązki Koordynatora?

Niezbędnik Koordynatora Dostępności

Biblioteka posiada stronę archiwalną, która zostanie zamknięta w tym roku- czy na niej również trzeba zamieszczać deklaracje dostępności i harmonogram?

Nie trzeba.

W jakim celu zbierane są dokumenty ? jeśli ich nie posiadam to czy nie można przystąpić do egzaminu?

Dla potwierdzenia kryteriów weryfikacji efektów uczenia się określonych w kwalifikacji. Kryteria można potwierdzić portfolio kandydata, który posiada stosowne dokumenty udowadniające jego wiedzę i doświadczenie w zakresie wymaganym w kwalifikacji lub opracowując plan wdrożenia dostępności w organizacji z opracowanym w formie pisemnej opisem studium przypadku, w ramach którego kandydat przygotował plan.

Czy publiczne Uczelnie Wyższe mają obowiązek powołania koordynatora?

Tak

W przypadku powołania koordynatora dla urzędu oraz jednostek podległych - czy w deklaracji dostępności sporządzanej przez jednostki, osobą do kontaktu w przypadku problemów z dostępnością jest koordynator czy osoba wyznaczona w każdej jednostce?

Osoba wyznaczona w każdej jednostce.

Proszę o pomoc i wyjaśnienie co z dostępnością dokumentów PDF czy zapisanie wytworzonych dokumentów w formie PDF i opublikowanie na stronie urzędu oznacza, że to są dokumenty dostępne

PDF jest jedynie formatem publikacji dokumentów. Sam format nie oznacza dostępności takiego pliku.

Czy Instytucja kultury (samorządowa) jest zobowiązana do powołania koordynatora dostępności?

Tak jest zobowiązana.

Czy jeżeli mamy facebooka służbowego i wrzucamy filmik musi on mieć dodane napisy ? czy zdjęcia dodawane muszą posiadać opisy?

Tak. Nie ważne jaki materiał jest umieszczany. Ważne przez kogo jest umieszczany. Zatem jeśli materiały pochodzą z urzędu to muszą być dostępne.

Czy deklaracja dostępności na stronie BIP podmiotu musi mieć "znaczniki a11y?

Tak, wszystkie deklaracje dostępności na stronach podmiotów publicznych musza być oznakowane zgodnie z wymaganiami opisanymi w regulacji, którą wydał Minister Cyfryzacji.

Czy dodanie tekstu pod publikowanym filmem jest wystarczającym rowiązaniem dostępności? Dodawanie napisów do filmów jest bardzo problematyczne, nie mając programu jest ciężko to zrobić.

Nie. Tekst pod filmem (oczywiście poprawnie przygotowany) jest transkrypcją. Standard WCAG w kryterium 1.2.2 na poziomie A wymaga napisów do filmów.

Co z podpisami alternatywnymi dla zdjęć z jednego wydarzenia. Zazwyczaj jest ich bardzo dużo. Powiedzmy 50. Czy mam zrobić podpisy dla każdego zdjęcia? Czy jest inne rozwiązanie?

Trzeba do każdego. Nie ma innego rozwiązania.

Czy wykorzystywanie identyfikatorów (atrybutów id) opisanych w warunkach technicznych i struktury Deklaracji Dostępności (np: a11y-podmiot) w innych przypadkach np: w standardowym artykule publikowanym na stronie jest uzasadnione? Jeśli tak to czy są inne atrybuty, które mogłyby być wpisane w kod takiej publikacji?

Jeśli artykuł nie jest deklaracją to nie trzeba umieszczenia tych identyfikatorów. Przeznaczone są tylko do DD.

Co to jest atrybut Alt?

W kodzie HTML specjalny atrybut na przekazanie treści grafiki Jest to atrybut dodawany w kodzie HTML do znacznika definiującego element graficzny. Treść z tego atrybutu przetwarzana jest m.in.. przez aplikacje asystujące jak np. czytniki ekranu.

Czy program do rejestracji na szkolenia, który jest w ramach strony instytucji, należy traktować jako aplikację?

Wszystko co otwiera się w przeglądarce internetowej należy traktować jako stronę internetową.

Jesteśmy w trakcie zmiany strony internetowej, ponieważ poprzednia ( ale jeszcze z niej korzystamy) była niedostępna, co ogólnie nam wykazano przy okazji audytu przeprowadzanego przez jedną z fundacji w roku 2018) Nie jestem informatykiem i urząd nie zatrudnia informatyka, uważam, że zlecanie audytu strony internetowej, którą i tak w ciągu 2 następnych miesięcy zastąpię ( budujemy ja na podstawie licencjonowanego szablonu widzialni.org ) jest nieuzasadnione ekonomicznie. Sama jednak nie poradzę sobie z audytem starej strony na tym poziomie szczegółowości, by prawidłowo uzupełnić raport. Co mam zrobić w takim razie? Co wpisać w raporcie.

Proszę wpisać, że są Państwo na etapie tworzenia strony i podać termin jej wdrożenia.

Czy audyt automatyczny z walidacji można dodać do raportu ręcznego i przedstawić w Deklaracji dostępności? Jaki procent serwisu www musi zostać poddany walidacji?

Do audytów typuje się podstrony, które reprezentują jakiś charakterystyczny szablon, strukturę, komponenty. Ilość takich podstron zależy od różnorodności układów i ww. elementów na stronie. Nie ma możliwości przeaudytowania 100% stron serwisu internetowego. Natomiast redaktorzy stron powinni na bieżąco sprawdzać i dbać o to aby wprowadzane treści były dostępne.

Czy kanały mediów społecznościowych instytucji: FB, YouTube powinny być dostępne?

Tak, materiały tam publikowane powinny być dostępne ponieważ pochodzą od instytucji. Nie ma w tym momencie znaczenia gdzie są publikowane.

Jako koordynatorka dostępności mam dwa pytania dokonując osobiście audytu instytucji jego wyniki podpisuję i składam do... no właśnie do dyrekcji instytucji? Kolejne pytanie po napisaniu raportu, planu i deklaracji dostępności jak rozumiem swoim podpisem poświadczam przygotowanie tych dokumentów, ale czy przekazuje je do dyrekcji, która po zapoznaniu również składa tam podpis, dokumentując w ten sposób, że zapoznały się z materiałami?

Wyniki audytu zdecydowanie warto przedstawić kierownictwu organizacji, to czy przed opracowaniem Planu, czy razem z planem, to już kwestia do decyzji po stronie koordynatora. Warto pamiętać o tym, że jeśli przedstawimy wyniki audytu, z którego będą wynikały braki w zakresie zapewnienia dostępności – możemy spodziewać się pytań dot. dalszych działań, które będą ujęte już w samym planie. Plan powinien być przyjęty zarządzeniem szefa jednostki. Raport natomiast składa na stat.gov.pl osoba wyznaczona przez organizację do jego złożenia i formalnie nie wymaga podpisu szefa jednostki. Warto jednak przed złożeniem raportu zapoznać kierownictwo z jego treścią.

Czy można zmieniać tytuły nagłówków? czy dalej będą widziane przez czytnik w odpowiedniej hierarchii?

Można zmieniać treść nagłówków. Nie ma powiązania pomiędzy treścią nagłówka a jego hierarchią.

Czy logo, adres firmy może być umieszczane w stopce/nagłówku dok. Word i PDF?

Tak, ale pod warunkiem, że takie treści zostały również umieszczone w części centralnej dokumentu publikowanego jako PDF.

Czy podmiot zapewnia w budynkach informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?Czy musimy zapewnić informację w każdym z wymienionych sposobów?

Minimum w sposób wizualny i dodatkowo w sposób dotykowy lub głosowy

Czy jako sposób wizualny wystarczy tablica informacyjna z wykazem pomieszczeń, bez planu/schematu?

tak

Czy jako informację głosową możemy uznać informację udzielaną na portierni przez pracownika?

tak

Czy we właściwościach dokumentów muszę wprowadzać imię i nazwisko autora dokumentu? Czy czcionka "rozstrzelona", może czy musi być używana podczas tworzenia dokumentów? Jej zastosowanie ułatwia korzystanie z dok. tekstowego?

Autor nie jest wymagany, czcionka rozstrzelona może być używana, sam wygląd tekstu został uwzględniony na najwyższym poziomie dostępności AAA.

Czy wersaliki są bezwzględnie zakazane podczas tworzenia dokumentu tekstowego?

Nie są zakazane, ale wiele przeprowadzonych badań mówi, że teksty napisane wersalikami są czytane wolniej przez użytkowników używających zmysłu wzroku.

Czy pola tekstowe są dostępne cyfrowo? Recenzja w programie WORD nie zgłasza problemu z dostępnością, ale czytnik nie odczytuje pól tekstowych. Jak prawidłowo rozmieszczać elementy w tekście czy można stosować tabelę przy bardziej złożonych układach tekstu?

Pola tekstowe są niewskazane do użycia, szczególnie w starszych wersjach Word'a. Lepszym sposobem jest używanie podziałów sekcji i ustawianie odpowiedniej ilości kolumn. Tabelę stosujemy jedynie do danych tabelarycznych, nigdy do układu tekstu. Układ tabelaryczny tekstu można osiągnąć przez podziały sekcji i ustawianie ilości kolumn.

Gdzie można znaleźć przykładowy formularz raportu o którym była mowa w pierwszej części konferencji?

Strona D+ Formularz raportu o zapewnianiu dostępności

Gdy umieszczam obraz w tekście, to czy używam opcji Położenie w sekcji rozmieszczenie? Czy ma to jakiś wpływ na umieszczenie zdjęcia i jego dostępność? Czy położenie tekstu do obrazka ma znaczenie? Czy tekst może być obok, lub czy tekst może "opływać" zdjęcie?

Położenie ma znaczenie z punktu zrozumienia treści. W nowszych wersjach Word można dokładnie zakotwiczyć obraz do treści.

Czy dokument w formacie doc (czy inny plik tekstowy) - właściwie ostylowany, z opisami alternatywnymi itd. - może być dostępny? Czy dostępne nie są jedynie pliki zamknięte, jak PDF czy EPUB? Czy Najbardziej dostępne są formaty HTML czy EPUB. Oczywiście, jeśli autorzy stosują się do wymogów dostępności, konieczne jest konwertowanie plików doc na PDF przed zamieszczeniem ich na stronie internetowej?

Plik DOC może być dostępny i umieszczany na stronach, tylko należy pamiętać, że nie wszyscy użytkownicy będą w stanie otworzyć taki plik, bo np. nie mogą mieć zainstalowanej aplikacji do obsługi tego formatu.

Z kim można być w kontakcie i z kim konsultować rozwiązania architektoniczne oraz rozwiązania dedykowane do budynków "specjalistycznych" np. muzea?

Baza wiedzy

Pytanie dot. kwalifikacji koordynatora/koordynatorki dostępności. Jak interpretować egzaminowaną umiejętność "sprawdza dostępność wybranych dokumentów cyfrowych na podstawowym poziomie (za pomocą walidatorów i czytników ekranu)". Proszę o więcej szczegółów, które kryją się pod ogólnym "na podstawowym poziomie" - czy chodzi tu o podstawowy poziom dostępności tj. A-AA-AAA czy może podstawowy poziom umiejętności ich sprawdzania? Prosimy o więcej szczegółów, chcąc lepiej przygotować się do egzaminu.

Chodzi o podstawowe umiejętności sprawdzania dostępności dokumentu cyfrowego.

Ocenie podlega sprawdzenie i ocena kandydata dostępności dokumentu cyfrowego min. w zakresie:

 1. struktury dokumentu;
 2. odstępów poziomych i pionowych;
 3. opisów alternatywnych grafik;
 4. układu i redakcji tekstu;
 5. stosowania punktorów i numeracji;
 6. tabel;
 7. linków i hiperłączy;
 8. kontrastu.

Jakie są możliwości i rozwiązania w przypadku budynku wpisanego do rejestru zabytków?

Nie mamy niestety dobrych przepisów dotyczących opieki nad zabytkami. Bardzo dużo zależy od tego, kto pełni rolę konserwatora zabytków. Decyzje dotyczące zmian w budynku bywają skrajne. W niektórych sytuacjach można dostać zgodę na wyburzenie połowy budynku, w innych poszerzenie jednego otworu drzwiowego jest trudne. Dlatego znalezienie właściwych rozwiązań jest trudne i wymaga indywidualnego podejścia. Mogę podpowiedzieć, że do pokonywania zmian poziomów można np. zastosować podnośniki chowane w posadzce, albo ukryte w schodach. Nie są to rozwiązania doskonałe, ale są na pewno dobrym argumentem dla konserwatora.

Jeżeli mam chałupę, która ma 2 izby i sień, to czy też muszę zapewniać informację o rozmieszczeniu? Gdzie mam umieszczać informację o rozmieszczeniu pomieszczeń? Czy mogą one być na portierni? Czy mają być przed wejściem do każdego pomieszczenia?

Ustawa nie różnicuje obiektów ze względu na wielkość, więc zgodnie z przepisami musi Pani taką informację zapewnić. Forma może być natomiast dobrana do wielkości i funkcji budynku. Ważne jest to, że musi być to jakaś forma informacji wizualne i jakaś forma informacji dotykowej lub dźwiękowej.

Czy dziedzictwo kulturowe wydało dyspozycję dla konserwatorów zabytków w zakresie dostępności? Czy możemy wymagać od konserwatorów zabytków rozwiązań dostępności? Czy regulują to przepisy prawne?

Niestety najprawdopodobniej nie było tego typu wytycznych. W praktyce konserwator ocenia, czy rozwiązanie jest zgodne z zasadami ochrony zabytków, a inwestor musi przedstawić, co chce zrobić.

Czym jest tzw. pomieszczenie techniczne, do którego nie trzeba zapewniać dostępności?

Ustawa tego nie precyzuje. Można natomiast opierać się na rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym rozporządzeniem pomieszczenia techniczne to pomieszczenia służące działaniu różnych systemów w budynku, np. wentylatornie, węzły CO.

Jak mierzyć kontrast (ściana, posadzka, drzwi) wewnątrz budynku nie stosując do tego specjalistycznego sprzętu?

Norma ISO 21542:2011 opisuje rozwiązanie alternatywne dla profesjonalnych pomiarów. Polega ona na ustaleniu koloru danego elementy np. w palecie kolorów RAL, NCS lub innej. Dla ścian malowanych farbami da się to zrobić dosyć łatwo, dla materiałów typu płytki, drewno itp. można zrobić to tylko w sposób przybliżony. W Internecie można łatwo znaleźć narzędzia pozwalające przeliczyć kolor na wartość LRV, która pozwala oceniać kontrast.

Dostęp musi być do każdego budynku, doskonale to rozumiemy, ale co jesli w muzeum plenerowym kasa znajduje się w obiekcie chaty z XIX wieku, która ma słupy przy wejściu, w związku z czym osoba na wózku nie ma szans się dostać. Technicznie nie jest możliwe pozbycie się słupów bowiem podtrzymują one podcień co w takiej sytuacji? zmiana lokalizacji kasy? - nie jest to do końca możliwe, ze względów lokalowych.

Co więcej w świetle Ustawy, nawet po przeniesieniu kasy, nadal będą mieli Państwo obowiązek zapewnienia dostępności budynku. Możemy zawsze powoływać się na zasadę racjonalnego dostosowania, która mam nadzieję, że zostanie doprecyzowana w rozporządzeniach.

Czy racjonalność podjętych rozwiązań to pewnego rodzaju organizacja pracy gdzie pełna obsługa osób będzie czyniona wyłącznie w kancelarii?

Przypadek, o którym Pani pisze to raczej dostęp alternatywny, który będzie dopuszczalny jeszcze przez nieco ponad pół roku. Proszę pamiętać, że mówimy nie tylko o dostępności usług, ale również możliwości pracy przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jak rozwiązać w sprawozdaniu kwestię planowanej zmiany siedziby urzędu np. w przyszłym roku a informacją o dostępności? Z przyczyn oczywistych Urząd nie będzie dostosowywał starej siedziby?

Proszę napisać o tym w deklaracji.

Czy informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń może być tylko w formie wizualnej poprzez umieszczenie w organie informacji w formie graficznej?

Nie może. Musi być również zapewniony drugi rodzaj informacji: dotykowej lub dźwiękowej.

Czy będą kolejne darmowe szkolenia?

Proszę śledzić strony ministerstw tam pojawiają się takie informację.

Kto wypełnia i podpisuje raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego? Koordynator ds. dostępności czy kierownik jednostki?

Osoba wskazana przez instytucję, dla której zostało utworzone konto na stronie stat.gov.pl, najczęściej będzie to koordynator.

Jak dokonać analizy dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej samodzielnie?

Zawsze przy wykorzystaniu sprawdzonych, pewnych i rekomendowanych narzędzi, jak np.:

 1. Lista kontrolna do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 2. Narzędzia kontrolne wykorzystywane w projekcie Monitoringu działań jednostek administracji centralnej na rzecz wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.
 3. Pytania kontrolne poradnika Jak wdrażać Ustawę o zapewnianiu dostępności

Pan Dyrektor mówi o "stanowisku". Niestety ustawa nie precyzuje, że jest to stanowisko, tylko funkcja. W związku z tym zadania są przypisane do innego stanowiska merytorycznego. Czy przewidywana jest zmiana ustawy, żeby było to jednak stanowisko. Ułatwiłoby to realizację zadań.

Nie. Moja wypowiedź była w takim razie uproszczeniem. Pozostaje funkcja.

Na jakiej stronie jest film ws. wypełniania raportu?

Jeszcze go nie ma. Pracujemy nad nim. Będzie na stronie dostepnoscplus.gov.pl w ciągu 2 tygodni.

Pytanie do p. Hermana - wniosek o zapewnienie dostności i skarga na brak dostępności - czy os. ze szczególnymi potrzebami może wnioskować/składać skargę tylko w odniesieniu do podmiotów publicznych? A jeśli podmiot niepubliczny realizuje zadanie ze środków publicznych (np. świadczenia zdrowotne na podstawie kontraktu z NFZ) czy wobec takich niepublicznych podmiotów można złozyć wniosek/napisać skargę?

Tylko do podmiotów publicznych.

Czy MFiPR nie rozważyłoby stworzenia forum/grupy roboczej dla koordynatorów, co ułatwiłoby kontakty, a także umożliwiałoby realizację zadań i wymianę dobrych praktyk?

Dziękujemy za propozycję. Rozważamy tylko możliwości organizacyjne są ograniczone. Ale pracujemy nad tym.

Czy wsparcie szkoleniowe dla koordynatorów ds. dostępności realizowane przez KPRM i Ministerstwo będzie skierowane tylko do osób pracujących w urzędach czy również dla osób pracujących w instytucjach kultury?

Wsparcie szkoleniowe KPRM będzie skierowane do urzędników i pracowników będących członkami służby cywilnej. Z kolei wsparcie szkoleniowe w projektach finansowanych przez MSWiA będzie skierowane do pracowników instytucji samorządowych.

W kwestii AutoCad. Owy program eksportuje pliki do pdf, w związku z tym, odpowiednim narzędziem możemy zapewnić dostęp alternatywn. Czy jest to rozwiązanie?

Nie znam AutoCad. Ale zależy co eksportuje, jeśli to są schematy techniczne to zapewnienie dostępności będzie niemożliwe, a cały opis schematu będzie się mijał z celem i będzie niezrozumiały.

Czy logo, adres firmy może być umieszczane w stopce/nagłówku dok. Word i PDF?

Tak, ale pod warunkiem, że takie treści zostały również umieszczone w części centralnej dokumentu publikowanego jako PDF.

Czy żeby uznać, że zapewniamy ""osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób"" musimy łącznie zapewnić: informację o ostrzeżeniach, alarmach, oznakowanie drogę ewakuacji, pokoje oczekiwania na ewakuację, krzesełka ewakuacyjne, uwzględnić ewakuację OzN w przepisach p-poż i szkoleniach?

W świecie idealnym owszem. Dodatkowo, każdy z tych podpunktów należałoby rozbudować i doprecyzować. W rzeczywistości, np. wózki(krzesła) ewakuacyjne nie zawsze są potrzebne (w budynku parterowym nie są). Także najważniejsze wydaje się realne uwzględnienie Ozn w p-poż i szkoleniach, oraz dostosowanie systemów i procedur tak, by nikt nie został pominięty w trakcie ewakuacji. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt fundacja@polskabezbarier.org.

Czy są opracowane wskazania do ewakuacji osób z różnymi niepełnosprawnościami?

Z tego co wiem, to nie. Wzorujemy się na świecie, czytamy podsyłane przez linki do przeglądu pożarniczego, tworzymy procedury i instrukcje i liczymy, że zrobimy coś razem.

Jakie są dokładne podstawy prawne regulujące kwestie ewakuacji osób z niepełnosprawnością lub osób ze szczególnymi potrzebami?

Ustawa z dnia 19 lipca 2019. poza nią, tylko przepisy ogólne.

Nasz urząd ma 4 budynki. Czyli musimy zakupić 4 wózki ewakuacyjne czy więcej? Tyle co pięter w każdym budynku? Jaki jest koszt takiego wózka?

Wspaniale byłoby obejrzeć te budynki. W sytuacji idealnej, dla nikogo nie powinno zabraknąć sprzętu. Przyjmuje się roboczo, że jeden wózek/materac powinien się znaleźć na każdej kondygnacji. Jeśli budżet na to nie pozwala, to moim zdanie warto zacząć od poziomu na którym najczęściej przebywają osoby z niepełnosprawnością/starsze/kobiety w ciąży. w razie dodatkowych pytań, zapraszam serdecznie do kontaktu: maciek@polskabezbarier.org.

Czy KRZESŁO EWAKUACYJNE GEC M (GEC6) KG będzie odpowiednie dla JST?

Model ma mniejsze znaczenie. Najważniejszy jest certyfikat CE, badanie TUV. Jeśli sprzęt je posiada, ma długą gwarancję, rzetelny udźwig i sprzedawca zapewnia możliwość porządnego szkolenia.

Czy zgodnie z ustawą, w filmach będących czytaniami online wybranych fragmentów utworu, zamiast stosowania pełnych napisów możemy umieszczać jedynie jeden napis zawierający autora, tytuł i zakres stron które są czytane?

Alternatywą dla wideo z dźwiękiem są napisy.

Czy jeżeli mamy facebooka służbowego i wrzucamy filmik musi on mieć dodane napisy ? czy zdjęcia dodawane muszą posiadać opisy?

Tak. W filmach napisy, do zdjęć alty.

Czy dodanie tekstu pod publikowanym filmem jest wystarczającym rozwiązaniem dostępności? Dodawanie napisów do filmów jest bardzo problematyczne, nie mając programu jest ciężko to zrobić.

Alternatywą dla wideo z dźwiękiem są napisy dla niesłyszących. Transkrypcja jest alternatywą dla nagrań dźwiękowych.

Załóżmy, że w planie dostępności, przewiduję dostosowanie np. strony internetowej, lub multimediów, dokumentów w ciągu 3 lat. Rozumiem, że mam 3 lata na dostosowanie. A co w wypadku, gdy ktoś zgłosi brak dostępności strony lub dokumentów, przed upływem tego okresu. Czy to będzie argument (czas założony w planie na dostosowanie), aby nie dostosowywać ""na szybko"" i nie dostać kary finansowej?

Fakt zapisu dostosowania www w ciągu 3 lat w planie, nie zwalnia ze stosowania prawa. W przypadku zgłoszenia braku dostępności www należy zapewnić dostępność w ustawowym terminie z UDC - 7 lub 30 dni. Nie jest to także argument, by nie dostać kary.

Czy jest obowiązkowo o dostępności, aby uniknąć na przykład sytuacji, kiedy dostępne materiały edukacyjne znajdują się w budynku (szpitale, muzeum, księgarni, biblioteki) niedostępnym dla osoby z głuchych i niesłyszących czyli ekran dotykowy multimedialne i interaktywne?

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje do dostępności materiałów na stronach www podmiotów publicznych i w aplikacjach podmiotów publicznych.

Czy zamieszczony na stronie internetowej film animowany przedstawiający zakres działalności WORD w Pile www.word.pila.pl musi posiadać napisy ?

Każdy film z dźwiękiem na stronie www podmiotu publicznego musi zawierać napisy. Film w języku migowym powinien mieć napisy jeśli jest wykorzystywany samodzielnie, czyli obok nie występuje tekst, który został nagrany w PJM.

Jaki program polecają Państwo do z czytywania mowy z filmików do wpisania audiodeskrypcji? Zapisywanie ze słuchu jest bardzo czasochłonne i pracochłonne. Jako instytucja kultury niestety nie mamy środków za zamówienie profesjonalnych napisów, co powoduje że zaczynamy rezygnować z imprez online, a w obecnej sytuacji jest samobójstwem. Godzinny film to prawie 3 tys. złotych.

Np. Beey. Za taką kwotę można zrobić od 3 do 4 h napisów dla niesłyszących. 1 minuta napisów w języku polskim kosztuje nie więcej niż 20 zł brutto.

Jaki jest koszt napisów na żywo w Zoom?

Porównywalny z godzina napisów dla niesłyszących post factum.

Ponieważ brakuje kategorii edukacyjne, regulacji rynku multimediów i multimedialnej interaktywnej książki ze względu PJM z napisami (np. PWN, Edurom itp. encyklopedia dla dzieci, słowniki, inne lektury i powieści dla dzieci, a także również inne przedmioty edukacyjnej czyli geografia, chemia, fizyki, przyrody). A osoby głusi i niesłyszące potrzebują mieć do wykorzystania nauki, samodzielna nauka w domu. To też bardzo ważny cel edukacji i wiedzy dla wszystkich środowiska głuchych i niesłyszących.

Dostępność e-booków i innych urządzeń służących do odbioru multimediów ureguluje Europejski Akt o Dostępności, który jeszcze w Polsce nie został wdrożony. Dostępność ta dotyczy sprzętu.

Czy istnieje bezpłatny program do transkrypcji? Które oprogramowanie płatne najlepiej radzi sobie z językiem polskim?

Nie ma dobrego darmowego programu do automatycznej transkrypcji tekstu polskiego, który można wykorzystać do profesjonalnych zastosowań. Bezpłatnie można dyktować tekst w dokumencie google wykorzystując funkcję pisania głosowego.

Czy tłumacz języka migowego musi być zapewniony online lub na miejscu? Czy możliwa jest opcja, że spotkanie, na którym będzie umówiony tłumacz odbędzie się w umówionym terminie, nie później niż w ciągu 3 dni?

Pozwala na to ustawa o języku migowym. Ale dostęp do tłumacza PJM online jest w wielu wypadkach rozwiązaniem wygodniejszym dla obu stron.

O tym, że do filmów muszą być dodawane napisy rozszerzone wszyscy wiemy, według komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji zwyczajowo przyjęte jest, że napisy takie powinny zostać dodane maksymalnie 14 dni od dnia publikacji filmu. Z czego wynika ten zwyczaj? Czy można uznać, iż jest to termin maksymalny na dodanie tych napisów, a może jednak wszystkie filmy poza tymi, które były transmitowane na żywo, powinny przed ich opublikowaniem zostać zaopatrzone w napisy rozszerzone?

Filmy muszą być opublikowane od razu z napisami. Termin do 14 dni dotyczy multimediów na żywo. Termin ten został podany w dyrektywie o dostępności publicznych stron www, w motywie 27.